Stadgar för Kristna synskadades förening Syskonbandet
Antagna av föreningens årsmöte den 3 maj 2015

 • 1 Namn och ändamål

Föreningen, vars namn är ”Kristna synskadades förening Syskonbandet”, är en sammanslutning av på Kristus troende synskadade och andra som önskar stödja föreningens verksamhet. Dess syfte är:

 • att stärka det andliga livet hos synskadade som bekänner sig som kristna,
 • att förmedla evangeliet och det kristna budskapet och att hjälpa sökande till en medveten kristen tro,
 • att stödja föreningens medlemmar i deras livssituation.

Verksamheten har sin utgångspunkt i den gemensamma kristna tron som den uttrycks i Bibeln och den apostoliska trosbekännelsen.

 

 • 2 Medlemskap och medlemsavgifter

Medlemmar utgörs av:

 1. Kristna synskadade, röstberättigade medlemmar
 2. Stödjande medlemmar, som önskar stödja föreningen och främja dess syften.
 3. Hedersmedlemmar.

Med synskadad enligt punkt A avses en person som har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att utan hjälpmedel läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller på grund av synskadan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen.

Medlem kan den bli som fyllt 12 år.

Medlemskapet ska bekräftas skriftligen.

Medlem enligt A. och B. antas av styrelsen och erlägger en årlig avgift vars storlek fastställs av årsmötet.

Hedersmedlem antas av årsmötet och erlägger ingen årsavgift.

Årsavgiften ska erläggas senast den 1 mars.

 

 • 3 Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska få ett skriftligt meddelande om detta från styrelsen.

Medlem, som med uppsåt skadar föreningen och dess syften, kan varnas av styrelsen och om det är nödvändigt uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning ska meddelas skriftligt. Utesluten medlem har rätt att hos styrelsen begära förnyat inträde i föreningen.

 

 • 4 Arbetssätt

Föreningen vill arbeta för sina syften genom:

A: Gemenskapsbefrämjande verksamhet för synskadade i alla åldrar

B: Att verka för att kristen litteratur och information görs tillgänglig för synskadade

C: Informations- och upplysningsverksamhet

D: Internationella kontakter och internationellt samarbete.

 

 • 5 Föreningens årsmöte

Föreningens årsmöte hålls någon gång under perioden 1 april – 15 juni och förläggs till plats som fastställs av styrelsen. Styrelsen ska senast sex veckor före årsmötet kalla till årsmötet antingen genom kungörelse i medlemstidningen eller genom skriftlig kallelse. Av kallelsen ska framgå tid och plats för årsmötet samt sista datum för medlemmar att inkomma med motioner. Dagordning och årsmöteshandlingar ska skickas ut till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet. Av dagordningen ska framgå vilka beslutsärenden som ska behandlas på årsmötet.

 

Vid årsmötet ska följande ärenden alltid förekomma:

 1. Val av mötesordförande samt val av två personer att jämte mötets ordförande justera mötets protokoll.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Föredragande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamheten under föregående kalenderår.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhet under föregående kalenderår.
 5. Val av styrelseledamöter och ersättare.
 6. Val av ordförande för ett år.
 7. Val av revisor(er) och ersättare.
 8. Presentation och fastställande av verksamhetsplan för kommande två år.
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Tillsättande av valberedningskommitté och rösträknare för kommande års styrelseval.
 11. Övriga frågor

 

 • 6 Mötesförhandlingar och votering

Vid föreningens årsmöte leds förhandlingarna av föreningens ordförande eller den mötet utser. Vid behandling av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt vid fråga om ansvarsfrihet för styrelsen får styrelseledamot inte leda förhandlingarna.

Rätt att delta i föreningens beslut har:

 1. Medlem enligt § 2A.
 2. Medlem enligt § 2B som är styrelseledamot.
 3. Hedersmedlem.

Stödjande medlem har yttranderätt.

Med undantag för vad som föreskrivs i §§ 9 och 16 i dessa stadgar ska omröstning ske öppet om inte sluten omröstning begärts av röstberättigad medlem.

Vid lika röstetal gäller den mening mötets ordförande biträder.

 

 • 7 Styrelseval

Styrelsevalet förbereds av en valberedningskommitté tillsatt av föregående års årsmöte. Kommittén ska bestå av minst tre ledamöter och en ersättare.

Valbar till styrelsen är endast medlem enligt § 2.

Till styrelsevalet kan den nomineras som har fyllt 18 år senast under det kalenderår årsmötet äger rum.

Medlem kan föreslå styrelsekandidater till valberedningen senast den 15 januari. Alla kandidater presenteras på ett likvärdigt sätt för medlemmarna.

I styrelsevalet, som ska ske med slutna sedlar, ska alla röstberättigade medlemmar ges tillfälle att delta. Se § 2 och § 7. Tryckt valsedel och redogörelse för röstningsförfarandet ska i god tid före årsmötet tillställas varje röstberättigad medlem, som före särskilt angivet datum ska sända in sin valsedel till rösträknarna. Uppstår lika röstetal vid poströstningen avgörs valet av årsmötet.

Röstberättigad medlem är den som äger rösträtt enligt § 2 samt erlagt årsavgift senast den 1 mars.

 

 • 8 Styrelsens konstitution

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, varav minst tre synskadade enligt § 2 A samt två ersättare. Styrelseledamöterna väljs för två år i sänder och ersättarna för ett år. Vartannat år väljs två och vartannat år tre ledamöter.

Inom styrelsen ska finnas följande funktionärer: Ordförande som ska vara synskadad, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt ekonomiansvarig. Föreningens årsmöte utser ordföranden. För övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

Styrelsen utser ett arbetsutskott med syfte att bereda ärenden. Styrelsen kan även ge arbetsutskottet mandat att fatta beslut i brådskande ärenden.

 

 • 9 Styrelsens beslutsmässighet, sammanträden mm

Styrelsen är beslutsmässig med minst fyra ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta arbetet fordrar det. Om minst tre styrelseledamöter eller revisor yrkar på sammanträde ska detta hållas inom en månad efter det att sådan begäran framställts skriftligen till styrelsen. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en därtill utsedd justeringsman.

 

 • 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen utser.

 

 • 11 Föreningens räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. Räkenskaperna för föregående år ska vara avslutade senast den 1 mars. Styrelsen avger en kortfattad verksamhetsberättelse för det gångna året.

 

 • 12 Revision

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Såväl revisor som ersättare väljs av årsmötet. De utses för kalenderår och får inte väljas för längre tid än två år i taget. Revisor har rätt att när som helst ta del av räkenskaper och övriga handlingar. Revisionen ska vara verkställd före den 1 april varefter resultat- och balansräkningen ska finnas tillgänglig i god tid före styrelsevalet.

 

 • 13 Bemyndigande

Styrelsen får inte avyttra föreningens fasta egendom utan särskilt bemyndigande av föreningens årsmöte.

 

 • 14 Upplösning

För föreningens upplösning fordras beslut därom vid två på varandra följande årsmöten. Minst tre fjärdedelar av de vid vardera omröstningen avgivna rösterna ska biträda beslutet.

I omröstningen, som ska ske med slutna sedlar, ska alla röstberättigade medlemmar ges tillfälle att delta.

Tryckt röstsedel och utförlig redogörelse för frågan ska minst en månad före årsmötet tillställas varje röstberättigad medlem, som före särskilt angivet datum ska insända sin röstsedel till de av föregående årsmöte utsedda rösträknarna. Har föreningens upplösning beslutats ska dess egendom överlämnas till annan organisation att användas för kristna synskadade.

 

 • 15 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar får ske endast efter beslut av två på varandra följande årsmöten. För beslutets giltighet fordras minst två tredjedels majoritet vid vardera röstningen.