Kriterier för ansökning ur Enskilda bidrag

Medel ur Enskilda bidrag kan användas såsom bidrag till täckande av
kostnader för följande slag av ändamål, a-d.

a) Medlem kan ansöka om bidrag efter 6 månaders medlemskap
b) Bidrag kan beviljas högst 1 gång/år
c) Medlem kan erhålla bidrag för deltagande i en kristen synskadesammankomst
utomlands
d) Bidrag kan lämnas till kostnader för en utländsk gästs deltagande i
sammankomst anordnad av Syskonbandet
e) Där så framstår som särskilt angeläget med hänsyn till medlemmens
personliga situation, kan en medlem av Syskonbandet erhålla bidrag till
kostnader för rekreationsvistelse inom eller utanför Sveriges gränser.